Di Eccentrics Da Small Tragoediaz Created an Operetta (February 1995) / Ексцентриците от Малки трагедии разиграват оперета (февруари 1995)

Валентин Хетимов преразказва и цитира Теди Манолов, вестник Жълт труд, 1995.

 

НА СНИМКАТА: 1994. Годишната класация за рок музика Блектоп на Дарик радио. Трагедиите отново са единствените, които участват с домашен запис, а при това се класират на твърде призова позиция.

Преди десет години в Софийската художестве­на гимназия от ръка на ръка се разпрост­раняваше апокрифно-дисидентска­та брошура Малки траге­дии, написана от поета с китара Теодосий Мано­лов. Изградена е от риту­ално-култови песнопе­ния, хронологично свър­зани, но притежаващи и са­мостоятелно езотерично и нервопресиращо из­лъчване. Тези миниатюр­ни трагически отрязъци са взети от реалния жи­вот, ала авторът ги пречуп­ва през параноичното си въображение.

Брошурата вече отлежа с времето и придоби дъха на ли­тературна класика. Зевзеци подхвърлят, че Малки траге­дии се доближава до измере­нията на многотомна епопея, в сравнение с която Война и мир изглежда като детска читанка.

През зимата на 1992 година въз­мъжалият Теодосий решава да направи рок оперета по епичното си про­изведение. Възниква нуждата да привлече симпатизанти, с ко­ито да осъществи замисъла си. След изнурителни търсе­ния и безпощаден подбор той намира няколко тъмни балкански су­бекти за група, наречена също Малки траге­дии. Това са обладаните от зли духове музиканти от бандата Lacrima Christi (Христови сълзи). Освен тях към екипа се присъединяват и електронният шашмаджия Владимир Андреев (Vladi Baddy) – клавири и ком­пютри, и мултимузикантът За­хари Захариев (Harry Da Cloud) – програминг, клавири, банджо, китара, хармо­ника. Скоро Христовите сълзи дерайлират от групата. Тарторите на Малки траге­дии ги изваждат от употре­ба, без да проронят никакви сълзи. На овакантените мес­та идват хора с мрачно минало, мъгливо настояще и още по-неясно бъдеще: Сте­фан Константинов (Stefan-Stefan), кой­то не е роден в Баден-Баден и не слуша Duran-Duran – вокал и китара, Георги Станев (GoGo), който е безсмъртен – кла­вир, и Оля (Olia Molia) – во­кали, т. е. по-скоро мяукане и стенания. Тримата бързо се вписват в ансамбъла.

“Трагичните” музиканти ре­шават да запишат десетте действия на рок оперетата, която се нарича… Малки трагедии, в криптата на храм-паметника Св. Алек­сандър Невски. Оттам обаче ги изгонват като еретици. Гру­пата е принудена да свири в апартамента на Vladi Baddy, където е домашното му студио Кактуси. Теодосий изпява тенорната партия на Изяж дървото! в банята, под акомпанимента на тоа­летното казанче. За четири месеца Трагедиите подготвят парчетата до Шесто действие на оперетата. В две от тях ще бъдат използвани гост-му­зиканти за барабаните, а се предвижда и брас-секция.

Малки трагедии участват в Рок Топ 7 на радио Тангра с песента Рокендролът на смъртта Част 1. Ки­тарният звук на парчето го класира на второ място за месец февруари. С по-техничарската композиция Рокендролът на смъртта Част 2 обаче групата приватизира първото място в мартенския Блек Топ на Дарик радио.

Симпатягите от Малки тра­гедии твърдят, че стилът им на музициране се нарича Power Trap (в превод – Божествен пънк). За него е характерно финото и елеган­тно пародиране на популяр­ните стилове в музиката, преплетено с последните модни саунд-изгъзици. Умереният повей на депресия в този стил не се усеща, докато касетофонът не се изх­върли през про­зореца.

Произведението ще изле­зе на бял свят в две модифи­кации – компактдиск и лук­созно ръчно печатано лито­типно издание. Оригинална­та обложка е дело на Теодо­сий. Сдобилият се с екземпляр от уникалната жи­тейска христоматия ще се по­топи до уши в екзотичната й атмосфера и няма да съжа­лява за финикийските знаци, дадени на кварталния дилър. Музикантите искат да играят рок оперетата Малки траге­дии и в театър, с участието на балерини.

Back 2 ARTICLEZ / Обратно към ВРЕЛИ-НЕКИПЕЛИ


OFFICIAL WEB SITE OF DA SMALL STRAGOEDIAZ
®©2012 This website is created by Maslev & Manolov and edited by Manolov.
Този сайт е направен по дизайн на Маслев и Манолов и под редакцията на Манолов.